fbpx

REGULAMIN FORREST GLAMP

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin obowiązuje na terenie Forrest Glamp i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających.
 2. Wynajmujący obiekt zwany jest w dalszej części Regulaminu 'Forrest Glamp’, a najemca 'Gościem’.
 3. Opiekunem Gościa jest Właściciel oraz Recepcja Forrest Glamp.
 4. Regulamin Forrest Glamp określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na obiekcie i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłaty, opłaty rezerwacyjnej: online poprzez stronę internetową https://forrestglamp.pl/, systemy rezerwacyjne, rezerwacji telefonicznej. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Regulamin Forrest Glamp jest dostępny w recepcji obiektu, w folderze informacyjnym w każdym namiocie oraz na stronie internetowej https://forrestglamp.pl/

§2 DOBA HOTELOWA

 1. Pomieszczenie mieszkalne w namiocie, zwane w dalszej części 'Namiotem’ wynajmowane jest na doby.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00, a kończy o godzinie 10:00 dnia następnego.
 3. Forrest Glamp zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Rezerwacji można dokonać poprzez stronę internetową https://forrestglamp.pl/, telefonicznie dzwoniąc do pod nr +48 666 027 821 lub osobiście w Recepcji Forrest Glamp (Daliowa 2, 38 – 485 Jaśliska).
 2. Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzymuje drogą mailową potwierdzenie rezerwacji, która zawiera warunki rezerwacji. Aby dokonać rezerwacji należy uiścić opłatę za depozyt (30% ceny) przelewem na konto Forrest Glamp, w ciągu 1 dnia roboczego od dokonania rezerwacji.
 3. Jeśli opłata nie wpłynie na konto bankowe Forrest Glamp w terminie wyznaczonym w umowie wstępnej rezerwacji lub wpłynie później, Forrest Glamp zastrzega sobie prawo do sprzedaży terminu pobytu w namiocie innej osobie i anulowania rezerwacji. Kwota równorzędna opłacie zostanie zwrócona na konto Gościa w terminie 7 dni od daty anulowania rezerwacji przez Forrest Glamp.
 4. Po zaksięgowaniu opłaty na koncie bankowym Forrest Glamp, Gość otrzymuje drogą mailową potwierdzenie rezerwacji.
 5. Pozostałe 70% należnej opłaty Gość reguluje najpóźniej w momencie zakwaterowania, w Recepcji Forrest Glamp.
 6. W przypadku anulowania przez Gościa rezerwacji na ponad 30 dni przed rozpoczęciem pobytu – Forrest Glamp zwraca kwotę odpowiadającą 100% poniesionej opłaty, poniżej 30 dni przed rozpoczęciem pobytu – Forrest Glamp nie dokonuje zwrotu wpłaty, a jedynie daje możliwość wybrania innego najbliższego terminu.
 7. W przypadku katastrofalnych sytuacji, niezależnych dla obu stron tj. Państwo Polskie lub UE zakazuje zgromadzeń, albo Państwo Polskie lub UE wprowadza Obostrzenia dla podróżujących, co całkowicie uniemożliwi przyjazd Najemcy oraz jego gości, Wynajmujący zobowiązuje się do anulowania rezerwacji i zwrotu 100% kwoty opłaty.
 8. Dla bezpieczeństwa Gości, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w rezerwacjach i obiekcie zależnie od sytuacji panującej w kraju.
 9. Podstawą do przyjęcia Gościa jest wypełnienie karty meldunkowej.
 10. Gość nie może przekazywać namiotu osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 11. Osoby, które nie są uwzględnione w rezerwacji, nie mogą przebywać na terenie Forrest Glamp jako osoby zaproszone przez Gościa. Za każdą dodatkową osobę wprowadzoną na obiekt bez wcześniejszego uzgodnienia jest dodatkowa opłata w wysokości 200 zł/osoba lub 250 zł/osoba w przypadku gdy dana osoba spędzi noc w namiocie.
 12. Wtargnięcie na teren obiektu 'Forrest Glamp’ zgodnie z artykułem 156 art. 157 kodeksu wykroczeń podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny, zgodnie z artykułem 51 kodeksu wykroczeń par. 3.
 13. Forrest Glamp może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Forrest Glamp wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości, albo szkodę na osobie Gościa, pracownika obiektu lub innych osób przebywających w Forrest Glamp, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania obiektu.
 14. Forrest Glamp zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa bez podania przyczyny.
 15. Forrest Glamp zastrzega sobie prawo do pobrania należności za cały pobyt podczas dokonywania czynności rejestracyjnych.
 16. Dodatkowe należności wynikające z pobytu, Gość reguluje najpóźniej w dniu wyjazdu.
 17. W przypadku opuszczenia przez Gościa obiektu w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, różnica w kosztach pobytu nie zostanie zwrócona.
 18. W przypadku nie przybycia Gościa do obiektu w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, Forrest Glamp nie zwraca kwoty wpłaconego zadatku.
 19. Przyjazd Gościa jest możliwy w godzinach 16:00-20:00, w przypadku innych godzin przyjazdu należy poinformować o tym Wynajmującego obiekt telefonicznie lub mailowo. W innym przypadku po godzinie 20:00 rezerwacja zostaje anulowana.

§4 Usługi

Forrest Glamp świadczy usługi o standardzie zgodnym ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości prosimy Państwa o jak najszybsze zgłoszenie ich w Recepcji lub pod nr telefonu +48 666 027 821, co umożliwi obsłudze obiektu niezwłoczną reakcję. Forrest Glamp ma obowiązek zapewnić:

 • warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,
 • bezpieczeństwo pobytu oraz ochronę danych osobowych,
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych przez obiekt,
 • wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko gdy wyrazi takie życzenie,
 • zmianę namiotu w miarę posiadanych możliwości, lub w inny sposób złagodzić niedogodności gdy występujące w namiocie usterki nie będą mogły zostać usunięte.

Forrest Glamp świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

 • udostępnienie namiotu – świetlicy;
 • udostępnienie pralni.

Na życzenie Gościa Forrest Glamp świadczy odpłatnie następujące usługi:

 • wypożyczenie rowerów;
 • pobyt z psem, kotem;
 • organizacja aktywności “Przygoda w lesie” ;
 • organizacja aktywności “Wkręć się w Zielone”;
 • organizacja aktywności „Warsztaty w drewnie”;
 • organizacja aktywności “Spacer Szlakiem Filmowym” ;
 • śniadania (oprócz Namiotów Standard, gdzie śniadanie jest w cenie).

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ FORREST GLAMP

 1. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
 2. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu zniszczeniu, szkody i usterki niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
 4. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 5. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty i żywe zwierzęta pozostawione w pojeździe niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu obiektu, czy poza terenem obiektu.
 6. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za zwierzęta Gości przebywające na terenie Forrest Glamp.
 7. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe oraz inne wywołane przez żywioły.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Na terenie Obiektu dzieci w wieku poniżej 18 lat powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponosić będą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe w wyniku działania dzieci.
 2. Gość zobowiązuje się do eksploatacji lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z lokalu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji.
 3. Za zniszczenia i szkody wykryte w trakcie pobytu i po opuszczeniu Forrest Glamp Goście zostaną obciążeni kosztami naprawy zgodnie z indywidualnymi ustaleniami.
 4. Gość przebywający na terenie Forrest Glamp wraz ze zwierzęciem, zobowiązany jest do opieki nad nim i sprzątania po nim.

§7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobiste, pozostawione przez nieuwagę w obiekcie przez wyjeżdżającego Gościa, zostaną odesłane na koszt gościa na wskazany adres.
 2. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji dotyczących odesłania pozostawionych rzeczy, obiekt przechowa przedmioty na koszt właściciela, przez okres 30 dni, a po upływie tego okresu przejdą one na własność Forrest Glamp. Artykuły spożywcze będą utylizowane.

§8 CISZA NOCNA

 1. W Forrest Glamp obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 07:00 dnia następnego.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Forrest Glamp nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

§9 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. W obiekcie akceptujemy pobyt zwierząt za dodatkową opłatą (30zł/ zwierzę /doba) i tylko w wybranych namiotach. Przyjazd z więcej niż jednym zwierzakiem do namiotu należy wczesniej zgłosić i uzgodnić z Wynajmującym.
 2. W namiotach i łazienkach obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami odświeżenia namiotu w wysokości 1000 zł.
 3. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję, a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić Forrest Glamp bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w obiekcie.
 4. W namiotach nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.
 5. Do dyspozycji wszystkich Gości jest plaża z leżakami.
 6. Plaża na terenie Obiektu jest plażą bez nadzoru ratowniczego – wszelką odpowiedzialność za bezpieczeństwo ponoszą Goście, a bezpieczeństwo dzieci – ich opiekunowie prawni.
 7. Obszar wodny (rzeka) znajdujący się poza terenem Obiektu jest obszarem niestrzeżonym. Korzystanie z obszaru wodnego odbywa się na własną odpowiedzialność.
 8. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 dozwolony jest jedynie pod opieką osób dorosłych.
 9. Dzieci i młodzież do lat 18 mogą korzystać z placu zabaw wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 10. Parkowanie aut możliwe jest wyłącznie na dedykowanym do tego miejscu, wskazanym przez pracowników Forrest Glamp, co jest równoznaczne z zakazem wjazdu i parkowania przy namiotach.
 11. Dane osobowe Gości są przetwarzane w celu świadczenia usług hotelarskich i przechowywane u Administratora Obiektu.
 12. Zakazuje się prowadzenia na terenie Forrest Glamp akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 13. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie obiektu, powodowania nieprzyjemnych zapachów oraz wykonywania innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości obiektu.
 14. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w namiotach i ich wyposażeniu.
 15. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się używania sprzętów nie stanowiących wyposażenia namiotu – grzałek, kuchenek i grzejników elektrycznych, farelek, nawiewów, nagrzewnic itp.
 16. Zakazane jest korzystanie z własnych urządzeń grillujących, jednorazowych lub wielorazowych. Należy korzystać z przygotowanego i oznaczonego miejsca do grillowania. 
 17. Zabrania się rozpalania ogniska poza miejscami do tego wyznaczonymi oraz używania środków pirotechnicznych.
 18. Do toalet nie należy wrzucać niczego poza papierem toaletowym.
 19. Na terenie Forrest Glamp obowiązuje segregacja odpadów.
 20. W namiotach znajdują się łóżka piętrowe – prosimy o zachowanie wszelkiej ostrożności szczególnie przy wchodzeniu/schodzeniu na/z antresolę i korzystaniu z miejsc do spania.
 21. Aktualny cennik usług i opłat w Forrest Glamp znajduje się w Recepcji obiektu lub na stronie internetowej https://forrestglamp.pl/
 22. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być składane do administratora obiektu pisemnie na adres e-mail: kontakt@forrestglamp.pl
 23. Obiekt zastrzega sobie prawo interpretacji oraz zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie poprzez zamieszczenie aktualnego tekstu regulaminu na stronie internetowej oraz w recepcji obiektu.
 24. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem, a Forrest Glamp jest sąd właściwy dla siedziby głównej Forrest Glamp.
 25. Dla bezpieczeństwa naszych gości teren Forrest Glamp jest częściowo monitorowany.